สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก

 

ค้นหาข้อมูลนัดหมายฉีดวัคซีน

 

เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ชนิดวัคซีนเข็ม 1
วันที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1
โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1
วันนัดหมายวัคซีนเข็ม 2 (เดิมตามเอกสาร)
โรงพยาบาลที่ต้องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 2
upload รูปภาพบัตรประจำตัวประชาชน
upload รูปภาพเอกสารรับวัคซีนเข็ม 1